FlightLine Free Fall Device

FlightLine Free Fall Device

479.970.000 VND

*Not Include Shipping & Tax fee. / Chưa bao gồm Phí vận chuyển & Thuế.

Available on backorder

CONTACT US TO GET IT NOW! / LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY!

 

 

*EN-flightline-installation-and-operation-manual

FlightLine is the next step in the evolution of free fall devices. It provides an extended, true free fall sensation and incorporates our advanced magnetic braking technology for a smooth catch to offer thrill seekers a one-of-a-kind experience.

Designed for high throughput, FlightLine features an exhilarating, true free fall with a soft catch and eddy current magnetic braking for smooth and consistent braking, as well as staged universal braking system for a variety of user weights.


FlightLine là bước tiến mới trong sự phát triển của các thiết bị tự do rơi. Nó mang lại cảm giác rơi tự do thực sự kéo dài và tích hợp công nghệ phanh từ hiện đại của chúng tôi để đảm bảo việc dừng êm dịu, mang lại trải nghiệm độc đáo cho những người tìm kiếm cảm giác mạnh.

Được thiết kế để có khả năng xử lý lưu lượng lớn, FlightLine mang đến cảm giác rơi tự do thú vị với cách dừng êm dịu và công nghệ phanh từ eddy current để đảm bảo phanh mượt mà và đều đặn, cùng với hệ thống phanh đa dạng theo cân nặng của người dùng.

SKU: jumpFLIGHTLINE Category: Tags: , , ,

Description

Extended Free Fall

Participants get plenty of air time with FlightLine, up to 11m (36 ft) of free fall! FlightLine is great as a standalone element or to add extra “wow” factor to an existing adventure experience.

High Throughput

The FlightLine retracts quickly and allows for high guest throughput. The throughput is higher than alternatives (e.g. bungee jumps) and offers the same thrilling free fall.

Staged Magnetic Braking

Head Rush’s patented magnetic eddy current braking technology is extremely reliable and creates an amazingly soft catch. The dual braking system in FlightLine engages in two stages so the catch is smooth and gentle.

Multiple Mounting Configurations

An optional “jump-over” configuration allows participants to jump from a platform with the device mounted beneath them. This increases the free fall distance and ups the thrill factor. Two ripcord lengths allow additional customization of the FlightLine Free Fall experience.

Minimal Maintenance

Head Rush’s patented magnetic eddy current braking technology is extremely reliable and provides a low cost of ownership. There are no contacting parts in the braking system, and there is less wear because the braking does not involve any friction.

Modular & Compact

Add extreme thrills in an amazingly small footprint. FlightLine requires a platform or tower at least 18.5m (60 ft) tall, but then the modular device is easy to install and operate.

FLIGHTLINE WITH 4.5M RIPCORD

SPECIFICATIONS
Dimensions: 615 x 457 x 234 mm (24.2 x 18 x 9.2 in)
Device Weight: 59 kg (130 lbs)
Rated Working Capacity: 34 to 113 kg (75 to 250 lbs)

STANDARD CONFIGURATION
Minimum Mounting Height*: 18.5 m (60 ft)
Maximum Mounting Height*: 23 m (75 ft)
Minimum Distance – Nozzle to Platform: 1.8 m (6 ft)
Maximum Distance – Nozzle to Platform: 2.1 m (7 ft)

JUMP OVER CONFIGURATION
Minimum Mounting Height*: 21 m (69 ft)
Maximum Mounting Height*: 23 m (75 ft)
Maximum Distance – Nozzle to Platform: 1.2 m (4 ft)

* This distance is from the device nozzle to the landing zone and is dependent on the RipCord length. Mounting heights are subject to change.

FlightLine with a 4.5m RipCord provides a free fall of approximately 4.5 m (15 ft).

FLIGHTLINE WITH 6.0M RIPCORD

SPECIFICATIONS
Dimensions: 615 x 457 x 234 mm (24.2 x 18 x 9.2 in)
Device Weight: 59 kg (130 lbs)
Rated Working Capacity: 34 to 130 kg (75 to 285 lbs)

STANDARD CONFIGURATION
Minimum Mounting Height*: 20 m (65 ft)
Maximum Mounting Height*: 24.5 m (80 ft)
Minimum Distance – Nozzle to Platform: 1.8 m (6 ft)
Maximum Distance – Nozzle to Platform: 2.1 m (7 ft)

JUMP OVER CONFIGURATION
Minimum Mounting Height*: 23 m (75 ft)
Maximum Mounting Height*: 24.5 m (80 ft)
Maximum Distance – Nozzle to Platform: 1.2 m (4 ft)

* This distance is from the device nozzle to the landing zone and is dependent on the RipCord length. Mounting heights are subject to change.

FlightLine with a 6.0m RipCord provides a free fall of approximately 8m (26 ft).


Rơi tự do kéo dài

Người tham gia có thời gian trải nghiệm không gian với FlightLine, lên đến 11m (36 ft) của rơi tự do! FlightLine thích hợp như một yếu tố độc lập hoặc để thêm yếu tố “wow” cho trải nghiệm phiêu lưu hiện có.

Xử Lý Lưu Lượng Cao

FlightLine thu gọn nhanh chóng và cho phép lưu lượng khách cao. Lưu lượng này cao hơn so với các phương án thay thế (ví dụ nhảy dây bungee) và mang lại cảm giác rơi tự do gây thú vị tương tự.

Hệ Thống Phanh từ Chớp

Công nghệ phanh từ chớp eddy current được bằng sáng chế của Head Rush rất đáng tin cậy và tạo ra cảm giác dừng êm dịu tuyệt vời. Hệ thống phanh kép trong FlightLine hoạt động ở hai giai đoạn để dừng êm dịu và nhẹ nhàng.

Cấu Hình Gắn Nhiều

Một tùy chọn cấu hình “nhảy qua” cho phép người tham gia nhảy từ một nền tảng với thiết bị gắn phía dưới họ. Điều này tăng khoảng cách rơi tự do và tăng yếu tố kích thích. Hai chiều dài Ripcord cho phép tùy chỉnh thêm cho trải nghiệm Rơi tự do FlightLine.

Ít Bảo Dưỡng

Công nghệ phanh từ chớp eddy current được bằng sáng chế của Head Rush rất đáng tin cậy và mang lại chi phí sở hữu thấp. Không có bộ phận tiếp xúc trong hệ thống phanh, và ít hao mòn do phanh không liên quan đến ma sát.

Modular & Gọn Gàng

Thêm những trải nghiệm thú vị vào không gian gọn gàng đáng kinh ngạc. FlightLine yêu cầu một nền tảng hoặc tháp cao ít nhất 18.5m (60 ft), nhưng sau đó thiết bị có tính năng modular dễ dàng cài đặt và vận hành.

FLIGHTLINE VỚI RIPCORD 4.5M

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước: 615 x 457 x 234 mm (24.2 x 18 x 9.2 in)
Trọng lượng thiết bị: 59 kg (130 lbs)
Khả năng làm việc đánh giá: 34 đến 113 kg (75 đến 250 lbs)

CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
Chiều cao lắp tối thiểu*: 18.5 m (60 ft)
Chiều cao lắp tối đa*: 23 m (75 ft)
Khoảng cách tối thiểu – Đầu phun đến Nền tảng: 1.8 m (6 ft)
Khoảng cách tối đa – Đầu phun đến Nền tảng: 2.1 m (7 ft)

CẤU HÌNH NHẢY QUA
Chiều cao lắp tối thiểu*: 21 m (69 ft)
Chiều cao lắp tối đa*: 23 m (75 ft)
Khoảng cách tối đa – Đầu phun đến Nền tảng: 1.2 m (4 ft)

* Khoảng cách này từ đầu phun thiết bị đến khu vực đỗ và phụ thuộc vào chiều dài RipCord. Chiều cao lắp có thể thay đổi.

FlightLine với RipCord 4.5m mang lại khoảng cách rơi tự do khoảng 4.5m (15 ft).

FLIGHTLINE VỚI RIPCORD 6.0M

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước: 615 x 457 x 234 mm (24.2 x 18 x 9.2 in)
Trọng lượng thiết bị: 59 kg (130 lbs)
Khả năng làm việc đánh giá: 34 đến 130 kg (75 đến 285 lbs)

CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN
Chiều cao lắp tối thiểu*: 20 m (65 ft)
Chiều cao lắp tối đa*: 24.5 m (80 ft)
Khoảng cách tối thiểu – Đầu phun đến Nền tảng: 1.8 m (6 ft)
Khoảng cách tối đa – Đầu phun đến Nền tảng: 2.1 m (7 ft)

CẤU HÌNH NHẢY QUA
Chiều cao lắp tối thiểu*: 23 m (75 ft)
Chiều cao lắp tối đa*: 24.5 m (80 ft)
Khoảng cách tối đa – Đầu phun đến Nền tảng: 1.2 m (4 ft)

Khoảng cách này từ đầu phun thiết bị đến khu vực đỗ và phụ thuộc vào chiều dài RipCord. Chiều cao lắp có thể thay đổi.
FlightLine với RipCord 6.0m mang lại khoảng cách rơi tự do khoảng 8m (26 ft).

Additional information

RipCord Length / Chiều dài của dây giãn

RipCord (Dây giãn) 4,5 m, RipCord (Dây giãn) 6,0 m

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FlightLine Free Fall Device”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top